ด้านบนของหน้า

ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2019 เป็ นต้นไป Greater Tokyo Passเปิ ดให้บริการ "SAKURA Campaign" !

 

 คณะกรรมการ Greater Tokyo Pass ที่เกิดข้ึนโดยการรวมตัวระหว่างบริษัทรถไฟและบริษัทรถประจ าทางในแถบพ้ืนที่คันโตรวม 63 บริษัท เปิ ดตัว "SAKURA Campaign" ยืดระยะเวลาในการใช้บัตรโดยสาร "Greater Tokyo Pass" จาก 3 วัน เป็ น 5 วัน
ซ่ึงบัตรดังกล่าวเป็ นบัตรโดยสารรถไฟ รถราง
และรถประจ าทางทั่วไปในแถบคันโตแบบไม่อ้ันส าหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวในประเทศญี่ป่ ุน
 แคมเปญน้ีจะจัดในฤดูกาลดอกซากุระบาน ซ่ึงเป็ นช่วงเวลาที่ชาวต่างชาติมาเที่ยวในประเทศญี่ป่ ุนมากมาย
จุดมุ่งหมายที่ขยายระยะเวลาในการใช้งาน "Greater Tokyo Pass" ให้นานข้ึน
เกิดมาจากความต้องการที่จะให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีเวลาในการเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวในภูมิภาคคันโต
ชื่นชมมนต์เสน่ห์ของญี่ป่ ุน สัมผัสกับการบริการด้วยใจจากชาวญี่ป่ ุนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้
 บัตรโดยสาร "Greater Tokyo Pass" ที่ซ้ือในช่วง "SAKURA Campaign" คือ ต้ังแต่วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม - วันอังคารที่ 30 เมษายน 2019 จะมีระยะเวลาในการใช้บัตรที่เพิ่มมากข้ึน ยืดเวลาจาก 3 วันเป็ น 5 วัน
 นอกจากน้ี ปัจจุบัน "Greater Tokyo Pass" จะจ าหน่ายโดยมีเงื่อนไขว่าต้องเริ่มใช้บัตรโดยสารในวันเดียวกันกับที่ซ้ือ แต่หลังจากน้ี สามารถซ้ือได้ล่วงหน้า โดยจะเริ่มใช้มาตรการเดียวกันต้ังแต่วันเริ่ม "SAKURA Campaign" หรือ วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2019
เป็ นต้นไปจวบจนตลอดท้ังปี ซ่ึงต่อให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางด้วยไฟล์ทตอนเย็นหรือกลางคืน ก็ไม่ต้องกังวล
สามารถซ้ือบัตรโดยสารและเวลาใช้งานก็จะนับโดยเริ่มถัดจากวันที่ซ้ือ ท าให้บัตร "Greater Tokyo Pass" สะดวกสบาย ใช้ง่ายมากข้ึน
 คณะกรรมการ Greater Tokyo Pass
จะพยายามบริการเพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสามารถท่องเที่ยวในแถบคันโตได้อย่างเพลิดเพลินมากยิ่งข้ึนไปอีก
รายละเอียดของโครงสร้างบริการอยู่ในหน้าถัดไป

 

ปิด

ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ © Tokyo Metro Co., Ltd สงวนลิขสิทธิ์