ด้านบนของหน้า

PASMO PASSPORT เปิ ดตัว 1 กันยายนศกนี้

 

กรุงเทพฯ - 9 สิงหาคม 2562 - PASMO Committee เผยวันนี ้ว่าทาง PASMO Co., Ltd. พร้อมเปิดตัว PASMO PASSPORT ใ น วั น อ า ทิ ต ย์ ที่ 1 กั น ย า ย น 2562 ทั ้ง นี ้บั ต ร โ ด ย ส า ร ร ถ ไ ฟ อั จ ฉ ริ ย ะ ดั ง ก ล่ า ว ส า ม า ร ถ ใ ช้ ง า น ไ ด้ 28 วันส าหรับนักเดินทางที่มาท่องเที่ยวระยะเวลาสั ้น ๆ ในประเทศญี่ป่ ุน โดยจุดจ าหน่ายบัตรจะอยู่ตามสถานีส าคัญ ๆ ในมหานครโตเกียว ได้แก่ SKYLINER & KEISEI INFORMATION CENTER ตั ้งอยู่ที่สถานี Narita Airport Terminal 1 และ สถานี Narita Airport Terminal 2 3 และที่ Keikyu Tourist Information Center Haneda Airport International Terminal Station และสถานี Shinagawa นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในญี่ป่ ุนสามารถตรวจสอบสถานะและหาซื ้อ PASMO PASSPORT ได้อย่างง่ายดาย

 

ปิด

ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ © Tokyo Metro Co., Ltd สงวนลิขสิทธิ์