ด้านบนของหน้า

บัตรโดยสาร "Greater Tokyo Pass" สําหรับนักท่องเทียวชาวต่างชาติทีมาญีป่ ุน ประหยัดมากยิงขึน !ยืดระยะเวลาการใช้ได้ไม่อันเป็ น 5 วันเปิ ดให้บริการ "แคมเปญโมมิจิในฤดูใบไม้ร่วง"

 

 คณะกรรมการ Greater Tokyo Pass ทีเกิดขึนโดยการรวมตัวระหว่างบริษัทรถไฟและบริษัทรถประจําทางในแถบพืนทีคันโตรวม 62 บริษัท เปิ ดตัว "แคมเปญโมมิจิในฤดูใบไม้ร่วง" ยืดระยะเวลาในการใช้บัตรโดยสาร "Greater Tokyo Pass" จาก 3 วัน เป็ น 5 วัน ซึงบัตร ดังกล่าวเป็ นบัตรโดยสารรถไฟ รถราง และรถประจําทางทัวไปในแถบคันโตแบบไม่อันสําหรับนักท่องเทียวชาวต่างชาติทีมาญีป่ ุน

 แคมเปญนีจะจัดในฤดูใบไม้เปลียนสี ซึงเป็ นช่วงเวลาทีชาวต่างชาติมาเทียวในประเทศญีป่ ุนมากมาย จุดมุ่งหมายทีขยายระยะเวลา ในการใช้ "Greater Tokyo Pass" ให้นานขึน เกิดมาจากความต้องการทีจะให้นักท่องเทียวชาวต่างชาติมีเวลาในการเยียมชมสถานที
ท่องเทียวในภูมิภาคคันโต ชืนชมมนต์เสน่ห์ของญีป่ ุน สัมผัสกับการบริการด้วยใจจากชาวญีป่ ุนให้ได้มากทีสุดเท่าทีจะมากได้

 บัตรโดยสาร "Greater Tokyo Pass" ทีซือในช่วง "แคมเปญโมมิจิในฤดูใบไม้ร่วง" ตังแต่วันพุธที 16 ตุลาคม - วันเสาร์ที 30
พฤศจิกายน 2019 จะยืดเวลาในการใช้บัตรทีเพิมมากขึน จาก 3 วันเป็ น 5 วันในราคาเท่าเดิม

(ในส่วนการจัดการจากบริษัท Japan Holiday Travel สามารถแลกได้ทีเคาน์เตอร์บริษัทในช่วงเวลานีเท่านัน)

 คณะกรรมการ Greater Tokyo Pass จะพยายามบริการเพือให้นักท่องเทียวชาวต่างชาติสามารถท่องเทียวในแถบคันโตได้อย่าง เพลิดเพลินมากยิงขึนไปอีก

 รายละเอียดของโครงสร้างบริการอยู่ในหน้าถัดไป

 

ปิด

ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ © Tokyo Metro Co., Ltd สงวนลิขสิทธิ์