ลิฟต์

มีการติดตั้งลิฟต์เพื่อให้เข้าถึงชานชาลาจากทางเข้าชั้นพื้นดินได้