Top of the page.
Link to current location in your website
Main menu
Main context
Sub-menu

ตั๋วส่วนลด

ตั๋วประเภท 1 วัน

ข้อมูลเกี่ยวกับตั๋วประเภท 1 วันของตั๋วโตเกียวเมโทรประเภท 24 ชั่วโมงแบบอื่นๆ สำหรับการเดินทางด้วยรถไฟในโตเกียวอย่างไม่จำกัด

สำหรับลูกค้าที่เปลี่ยนเส้นทางระหว่างโตเกียวเมโทรและรถไฟสายอื่น

ข้อมูลสำหรับตั๋วแบบรวมที่ประกอบไปด้วยรถไฟโตเกียวเมโทรแบบเดินทางไม่จำกัดทุกสายและการเดินทางไป–กลับโดยรถไฟสายอื่นด้วย

สำหรับลูกค้าที่เดินทางระหว่างสนามบินและตัวเมืองโตเกียว

แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับตั๋วชุดสำหรับการเดินทางระหว่างสนามบินและตัวเมืองโตเกียว กับตั๋วประเภท 1 วัน หรือตั๋วประเภทอื่นๆของโตเกียวเมโทร

สำหรับลูกค้าที่มาเยี่ยมชมเมืองโตเกียว

ข้อมูลเกี่ยวกับตั๋วสำหรับนักท่องเที่ยวในประเทศที่พักอาศัยอยู่นอกจังหวัดโตเกียว, คานากาวะ, ไซตามะ, ชิบะ, อิบารากิ, โทชิงิ, กุนมะ และ ยามานาชิ และรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

สิทธิพิเศษจิกะโทคุ

ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์เมื่อแสดงตั๋วที่สามารถขอรับสิทธิพิเศษได้ จากร้านค้าและสถานที่ต่างๆ ตามสายรถไฟโตเกียวเมโทร และเส้นทางต่างๆของ Toei

ตั๋วส่วนลดอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับตั๋วโตเกียวเมโทรซึ่งจำหน่ายรวมกับกลุ่มตั๋วอื่นๆ เช่น คูปองส่วนลดสำหรับใช้เยี่ยมพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ หรือตั๋วรถบัสสำหรับผู้เดินทางที่มาจากนอกเขตจังหวัดโตเกียว, คานากาวะ, ไซตามะ, ชิบะ, อิบารากิ, โทชิงิ, กุนมะ และยามานาชิ


Back to Top