Top of the page.
Link to current location in your website
Main menu
Main context
Sub-menu

Wi-Fi ฟรีและแอปพลิเคชันสำหรับสมาร์ทโฟน

Wi-Fi ฟรี

Wi-Fi ฟรี

Wi-Fi ฟรีมีให้บริการในเกือบทุกสถานีของโตเกียวเมโทร สามารถเชื่อมต่อได้แม้อยู่ใต้ดิน

 แอปพลิเคชันค้นหาเส้นทางรถไฟใต้ดินโตเกียวสำหรับนักท่องเที่ยว

 แอปพลิเคชันค้นหาเส้นทางรถไฟใต้ดินโตเกียวสำหรับนักท่องเที่ยว

แอปพลิเคชันฟรีสำหรับสมาร์ทโฟนที่ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลการเปลี่ยนเส้นทางภายในเครือข่ายรถไฟใต้ดินโตเกียว (โตเกียวเมโทรและรถไฟใต้ดิน Toei)


Back to Top