ซื้อตั๋วล่วงหน้า

กรุณาสอบถามบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวแต่ละแห่งเกี่ยวกับประเภทของตั๋วที่มีจำหน่ายและวิธีออกตั๋ว

รายชื่อบริษัทตัวแทนท่องเที่ยว

วิธีซื้อ
ในกรณีที่ซื้อตั๋วในญี่ปุ่น จะขอดูพาสปอร์ตเพื่อตรวจวีซ่าการพำนักระยะสั้น