ด้านบนของหน้า
ลิงก์ที่จะนำคุณไปยังที่อื่นในหน้าเดียวกัน
เมนูที่พบบ่อยในเว็บไซต์
ข้อความ

ข้อมูลบริการ

ส่วนนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับความล่าช้าของบริการรถไฟที่เกิดขึ้นจริงหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นเวลา 15 นาทีขึ้นไป

MENU

ข้อความเริ่มจากที่นี่

ตั๋วส่วนลด

สำหรับลูกค้าที่เดินทางระหว่างสนามบินและตัวเมืองโตเกียว

ข้อมูลเกี่ยวกับราคาตั๋วชุดสำหรับการเดินทางระหว่างสนามบินและตัวเมืองโตเกียว และตั๋ว Tokyo Subway Ticket ต่างๆ

สำหรับลูกค้าที่ใช้สนามบินฮาเนดะ

บัตรรถไฟใต้ดิน และเคคิว ฮาเนดะ

ตั๋วชุดที่ประกอบไปด้วยตั๋วเที่ยวเดียวจากสถานี Haneda Airport Domestic Terminal หรือสถานี Haneda Airport International Terminal ไปยังสถานี Sengakuji ของรถไฟสาย Keikyu และตั๋วประเภท 1 วันสำหรับรถไฟใต้ดินโตเกียวเมโทรและ Toei

บัตรรถไฟใต้ดิน และเคคิว ฮาเนดะ

ราคา ผู้ใหญ่: 1,310 เยน, เด็ก: 660 เยน
สถานที่จำหน่าย
 • สถานี Haneda Airport Domestic Terminal หรือสถานี Haneda Airport International Terminal ของรถไฟสาย Keikyu
 • สนามบินหลักต่างๆ
 • หมายเหตุ: ไม่ได้จำหน่ายโดยโตเกียวเมโทรหรือรถไฟ Toei
อายุการใช้งาน ใช้ได้ภายในวันที่ซื้อ
เส้นทางที่ใช้ได้

[เที่ยวเดียว]

จากสถานี Haneda Airport Domestic Terminal หรือสถานี Haneda Airport International Terminal ไปยังสถานี Sengakuji ของรถไฟสาย Keikyu

[เดินทางแบบไม่จำกัดเที่ยว]

รถไฟโตเกียวเมโทรและรถไฟใต้ดิน Toei ทุกสาย

WELCOME! Tokyo Subway Ticket

ตั๋วชุดที่ประกอบไปด้วย Tokyo Subway 24-hour, 48-hourหรือ72-hour Ticket และตั๋วเที่ยวเดียวหรือไป-กลับจากสถานี Haneda Airport Domestic Terminal ไปยังสถานี Sengakuji ของรถไฟสาย Keikyu

 • หมายเหตุ: ตั๋วโดยสารเหล่านี้จำหน่ายให้เฉพาะผู้โดยสารชาวต่างชาติที่ถือวีซ่านักท่องเที่ยวเท่านั้น

WELCOME! Tokyo Subway Ticket

ราคา

[Tokyo Subway 24-hour Ticket + ตั๋วเที่ยวเดียวสาย Keikyu]

ผู้ใหญ่: 1,200 เยน เด็ก: 600 เยน

[Tokyo Subway 48-hour Ticket + ตั๋วเที่ยวเดียวสาย Keikyu]

ผู้ใหญ่: 1,600 เยน เด็ก: 800 เยน

[Tokyo Subway 72-hour Ticket + ตั๋วเที่ยวเดียวสาย Keikyu]

ผู้ใหญ่: 1,900 เยน เด็ก: 950 เยน

[Tokyo Subway 24-hour Ticket + ตั๋วไป-กลับสาย Keikyu]

ผู้ใหญ่: 1,500 เยน เด็ก: 750 เยน

[Tokyo Subway 48-hour Ticket + ตั๋วไป-กลับสาย Keikyu]

ผู้ใหญ่: 1,900 เยน เด็ก: 950 เยน

[Tokyo Subway 72-hour Ticket + ตั๋วไป-กลับสาย Keikyu]

ผู้ใหญ่: 2,200 เยน เด็ก: 1,100 เยน

สถานที่จำหน่าย ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว Keikyu สถานี Haneda Airport International Terminal ชั้น 2
ช่วงเวลาที่สามารถใช้ได้หรือเวลาที่สามารถใช้ได้ ตั๋วเที่ยวเดียวสาย Keikyu: ใช้ได้ภายในวันที่ซื้อ
ตั๋วไป-กลับสาย Keikyu: ใช้เดินทางไป-กลับได้หนึ่งครั้งภายใน 14 วันนับจากวันที่ซื้อ
Tokyo Subway 24-hour Ticket: ใช้ได้ 24 ชั่วโมงตั้งแต่เวลาที่ใช้ครั้งแรกภายในวันที่ระบุไว้ที่ด้านหลังของตั๋ว
Tokyo Subway 48-hour Ticket: ใช้ได้ 48 ชั่วโมงตั้งแต่เวลาที่ใช้ครั้งแรกภายในวันที่ระบุไว้ที่ด้านหลังของตั๋ว
Tokyo Subway 72-hour Ticket: ใช้ได้ 72 ชั่วโมงตั้งแต่เวลาที่ใช้ครั้งแรกภายในวันที่ระบุไว้ที่ด้านหลังของตั๋ว
เส้นทางที่ใช้ได้

[สาย Keikyu]

เที่ยวเดียวหรือไป–กลับระหว่างสถานี Haneda Airport International Terminal ไปยังสถานี Sengakuji

[Tokyo Subway Ticket]

รถไฟโตเกียวเมโทรและรถไฟ Toei ทุกสาย

Limousine Bus & Subway Pass (สนามบินฮาเนดะ)

ตั๋วชุดที่ประกอบไปด้วย Tokyo Subway 24-hour, 48-hourหรือ72-hour Ticket และตั๋วรถบัสลีมูซีนแบบเที่ยวเดียวระหว่างสนามบินฮาเนดะและตัวเมืองโตเกียว

Limousine Bus & Subway Pass (สนามบินฮาเนดะ)

าคา

[Tokyo Subway 24-hour Ticket + ตั๋วรถบัสลีมูซีนสนามบินแบบเที่ยวเดียว (สนามบินฮาเนดะ)]

ผู้ใหญ่: 1,800 เยน เด็ก: 900 เยน

[Tokyo Subway 48-hour Ticket + ตั๋วรถบัสลีมูซีนสนามบินแบบเที่ยวเดียว (สนามบินฮาเนดะ) 2 ใบ]

ผู้ใหญ่: 3,200 เยน เด็ก: 1,600 เยน

[Tokyo Subway 72-hour Ticket + ตั๋วรถบัสลีมูซีนสนามบินแบบเที่ยวเดียว (สนามบินฮาเนดะ) 2 ใบ]

ผู้ใหญ่: 3,500 เยน เด็ก: 1,750 เยน

 • ประเภทของตั๋วที่ออกขึ้นอยู่กับสถานที่ซื้อ
สถานที่จำหน่าย เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ห้องผู้โดยสารขาเข้าสนามบินฮาเนดะ, เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วรถบัสลีมูซีน (สถานี Shinjuku ทางออกด้านทิศตะวันตก และ Tokyo City Air Terminal (TCAT) ชั้น 3) และสำนักงานบัตรโดยสารประเภทพาสโตเกียวเมโทร (ยกเว้นสถานี Nakano, Nishi-funabashi และ Shibuya (สาย Fukutoshin))
ช่วงเวลาที่สามารถใช้ได้หรือเวลาที่สามารถใช้ได้

[ตั๋วรถบัสลีมูซีนสนามบิน]

ใช้เดินทางได้หนึ่งเที่ยวภายในหกเดือนนับแต่วันที่ซื้อ

[Tokyo Subway Ticket]

Tokyo Subway 24-hour Ticket: ใช้ได้ 24 ชั่วโมงตั้งแต่เวลาที่ใช้ครั้งแรกภายในวันที่ระบุไว้ที่ด้านหลังของตั๋ว

Tokyo Subway 48-hour Ticket: ใช้ได้ 48 ชั่วโมงตั้งแต่เวลาที่ใช้ครั้งแรกภายในวันที่ระบุไว้ที่ด้านหลังของตั๋ว

Tokyo Subway 72-hour Ticket: ใช้ได้ 72 ชั่วโมงตั้งแต่เวลาที่ใช้ครั้งแรกภายในวันที่ระบุไว้ที่ด้านหลังของตั๋ว

เส้นทางที่ใช้ได้

[ตั๋วรถบัสลีมูซีนสนามบิน]

เดินทางแบบเที่ยวเดียวหนึ่งหรือสองครั้งระหว่างสนามบินฮาเนดะและตัวเมืองโตเกียว

[Tokyo Subway Ticket]

รถไฟโตเกียวเมโทรและรถไฟ Toei ทุกสาย

สำหรับลูกค้าที่ใช้สนามบินนาริตะ

Keisei Skyliner & Tokyo Subway Ticket

ตั๋วชุดที่ประกอบไปด้วย Tokyo Subway 24-hour, 48-hourหรือ72-hour Ticket และตั๋วรถไฟ Keisei Skyliner แบบจำกัดความเร็ว (เที่ยวเดียวหรือไป–กลับ)

Keisei Skyliner & Tokyo Subway Ticket

ราคา

[Tokyo Subway 24-hour Ticket + ตั๋วรถไฟ Keisei Skyliner เที่ยวเดียว (จำกัดความเร็ว)]

ผู้ใหญ่: 2,800 เยน เด็ก: 1,400 เยน

[Tokyo Subway 48-hour Ticket + ตั๋วรถไฟ Keisei Skyliner เที่ยวเดียว (จำกัดความเร็ว)]

ผู้ใหญ่: 3,200 เยน เด็ก: 1,600 เยน

[Tokyo Subway 72-hour Ticket + ตั๋วรถไฟ Keisei Skyliner เที่ยวเดียว (จำกัดความเร็ว)]

ผู้ใหญ่: 3,500 เยน เด็ก: 1,750 เยน

[Tokyo Subway 24-hour Ticket + ตั๋วรถไฟ Keisei Skyliner แบบไป–กลับ (จำกัดความเร็ว)]

ผู้ใหญ่: 4,700 เยน เด็ก: 2,350 เยน

[Tokyo Subway 48-hour Ticket + ตั๋วรถไฟ Keisei Skyliner แบบไป–กลับ (จำกัดความเร็ว)]

ผู้ใหญ่: 5,100 เยน เด็ก: 2,550 เยน

[Tokyo Subway 72-hour Ticket + ตั๋วรถไฟ Keisei Skyliner แบบไป–กลับ (จำกัดความเร็ว)]

ผู้ใหญ่: 5,400 เยน เด็ก: 2,700 เยน

สถานที่จำหน่าย
 • เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วสถานี Narita Airport Terminal 1 หรือสถานี Narita Airport Terminal 2・3
 • เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วรถไฟ Keisei ภายในห้องผู้โดยสารขาเข้าสนามบินนาริตะ
  • จำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ถือวีซ่านักท่องเที่ยวเท่านั้น (มีการตรวจหนังสือเดินทาง)
 • บริษัทนำเที่ยวต่างประเทศบางแห่ง
 • ภายในเครื่องบินภายในประเทศที่ลงที่สนามบินนาริตะของบริษัท Peach Aviation, Spring Airlines และ Jetstar Japan
ช่วงเวลาที่สามารถใช้ได้หรือเวลาที่สามารถใช้ได้ Tokyo Subway 24-hour Ticket: ใช้ได้ 24 ชั่วโมงตั้งแต่เวลาที่ใช้ครั้งแรกภายในวันที่ระบุไว้ที่ด้านหลังของตั๋ว
Tokyo Subway 48-hour Ticket: ใช้ได้ 48 ชั่วโมงตั้งแต่เวลาที่ใช้ครั้งแรกภายในวันที่ระบุไว้ที่ด้านหลังของตั๋ว
Tokyo Subway 72-hour Ticket: ใช้ได้ 72 ชั่วโมงตั้งแต่เวลาที่ใช้ครั้งแรกภายในวันที่ระบุไว้ที่ด้านหลังของตั๋ว
เส้นทางที่ใช้ได้

[สาย Keisei]

เที่ยวเดียวหรือไป–กลับจากสถานี Narita Airport Terminal 1 หรือสถานี Narita Airport Terminal 2・3 ไปยังสถานี Keisei Ueno

[Tokyo Subway Ticket]

รถไฟโตเกียวเมโทรและรถไฟ Toei ทุกสาย

Limousine Bus & Subway Pass (สนามบินนาริตะ)

ตั๋วชุดที่ประกอบไปด้วย Tokyo Subway 24-hour, 48-hourหรือ72-hour Ticket และตั๋วรถบัสลีมูซีนสนามบินแบบเที่ยวเดียวระหว่างสนามบินนาริตะและตัวเมืองโตเกียว

Limousine Bus amp; Subway Pass (สนามบินนาริตะ)

ราคา

[Tokyo Subway 24-hour Ticket + ตั๋วรถบัสลีมูซีน สนามบินแบบเที่ยวเดียว (สนามบินนาริตะ)]

ผู้ใหญ่: 3,400 เยน เด็ก: 1,700 เยน

[Tokyo Subway 48-hour Ticket + ตั๋วรถบัสลีมูซีน สนามบินแบบเที่ยวเดียว (สนามบินนาริตะ) 2 ใบ]

ผู้ใหญ่: 5,700 เยน เด็ก: 2,850 เยน

[Tokyo Subway 72-hour Ticket + ตั๋วรถบัสลีมูซีน สนามบินแบบเที่ยวเดียว (สนามบินนาริตะ) 2 ใบ]

ผู้ใหญ่: 6,000 เยน เด็ก: 3,000 เยน

 • ประเภทตั๋วที่ออกขึ้นอยู่กับสถานที่ซื้อ
สถานที่จำหน่าย เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วรถบัสลีมูซีน ห้องผู้โดยสารขาเข้าสนามบินนาริตะ, สถานี Shinjuku ทางออกด้านทิศตะวันตก และ Tokyo City Air Terminal (TCAT) ชั้น 3 และสำนักงานบัตรโดยสารประเภทพาสโตเกียวเมโทร (ยกเว้นสถานี Nakano, Nishi-funabashi และ Shibuya (สาย Fukutoshin))
ช่วงเวลาที่สามารถใช้ได้หรือเวลาที่สามารถใช้ได้

[รถบัสลีมูซีนสนามบิน]

ใช้เดินทางได้หนึ่งเที่ยวภายในเวลาหกเดือนนับแต่วันที่ซื้อ

[Tokyo Subway Ticket]

Tokyo Subway 24-hour Ticket: ใช้ได้ 24 ชั่วโมงตั้งแต่เวลาที่ใช้ครั้งแรกภายในวันที่ระบุไว้ที่ด้านหลังของตั๋ว

Tokyo Subway 48-hour Ticket: ใช้ได้ 48 ชั่วโมงตั้งแต่เวลาที่ใช้ครั้งแรกภายในวันที่ระบุไว้ที่ด้านหลังของตั๋ว

Tokyo Subway 72-hour Ticket: ใช้ได้ 72 ชั่วโมงตั้งแต่เวลาที่ใช้ครั้งแรกภายในวันที่ระบุไว้ที่ด้านหลังของตั๋ว

เส้นทางที่ใช้ได้

[ตั๋วรถบัสลีมูซีนสนามบิน]

เดินทางแบบเที่ยวเดียวหนึ่งหรือสองครั้งระหว่างสนามบินนาริตะและตัวเมืองโตเกียว

[Tokyo Subway Ticket]

รถไฟโตเกียวเมโทรและรถไฟ Toei ทุกสาย

Tokyo Shuttle & Subway Pass

ชุดที่รวมตั๋วรถไฟใต้ดินโตเกียวและ "Tokyo Shuttle" (รถชัทเทิลโตเกียว) ซึ่งเป็นรถบัสทางด่วนเร็วพิเศษ (เดินทางทิศทางเดียวหรือไปกลับ) ระหว่างสนามบินนาริตะและใจกลางโตเกียว

Tokyo Shuttle & Subway Pass

ราคา

[(1) Tokyo Shuttle (รถชัทเทิลโตเกียว) (เดินทางทิศทางเดียว) + ตั๋วรถไฟใต้ดินโตเกียว 24 ชั่วโมง]

ผู้ใหญ่: 1,700 เยน

[(2) Tokyo Shuttle (รถชัทเทิลโตเกียว) (เดินทางทิศทางเดียว) + ตั๋วรถไฟใต้ดินโตเกียว 48 ชั่วโมง]

ผู้ใหญ่: 2,100 เยน

[(3) Tokyo Shuttle (รถชัทเทิลโตเกียว) (เดินทางทิศทางเดียว) + ตั๋วรถไฟใต้ดินโตเกียว 72 ชั่วโมง]

ผู้ใหญ่: 2,400 เยน

[(4) Tokyo Shuttle (รถชัทเทิลโตเกียว) (ไปกลับ) + ตั๋วรถไฟใต้ดินโตเกียว 24 ชั่วโมง]

ผู้ใหญ่: 2,600 เยน

[(5) Tokyo Shuttle (รถชัทเทิลโตเกียว) (ไปกลับ) + ตั๋วรถไฟใต้ดินโตเกียว 48 ชั่วโมง]

ผู้ใหญ่: 3,000 เยน

[(6) Tokyo Shuttle (รถชัทเทิลโตเกียว) (ไปกลับ) + ตั๋วรถไฟใต้ดินโตเกียว 72 ชั่วโมง]

ผู้ใหญ่: 3,300 เยน

 • (2) และ (6) จะมีวางจำหน่ายตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2016
 • ไม่มีวางจำหน่ายสำหรับเด็ก
สถานที่จำหน่าย เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วรถบัส Keisei, ห้องผู้โดยสารขาเข้าสนามบินนาริตะ
ช่วงเวลาที่สามารถใช้ได้หรือเวลาที่สามารถใช้ได้ สามารถใช้ได้สำหรับรถบัสของ Tokyo Shuttle (รถชัทเทิลโตเกียว) ที่กำหนดเท่านั้น (สนามบินนาริตะไปยังโตเกียว) ในวันที่วางจำหน่าย
สามารถใช้ได้เป็นเวลาแปดวันจากวันที่วางจำหน่ายสำหรับ Tokyo Shuttle (รถชัทเทิลโตเกียว) (สนามบินนาริตะไปยังโตเกียว)
สามารถใช้ได้เป็นเวลา 24 ชั่วโมงหลังจากเริ่มใช้ภายในช่วงเวลาที่ใช้ได้ซึ่งแสดงอยู่บนด้านหลังของตั๋วรถไฟใต้ดินโตเกียว 24 ชั่วโมง
สามารถใช้ได้เป็นเวลา 48 ชั่วโมงหลังจากเริ่มใช้ภายในช่วงเวลาที่ใช้ได้ซึ่งแสดงอยู่บนด้านหลังของตั๋วรถไฟใต้ดินโตเกียว 48 ชั่วโมง
สามารถใช้ได้เป็นเวลา 72 ชั่วโมงหลังจากเริ่มใช้ภายในช่วงเวลาที่ใช้ได้ซึ่งแสดงอยู่บนด้านหลังของตั๋วรถไฟใต้ดินโตเกียว 72 ชั่วโมง
เส้นทางที่ใช้ได้

[รถบัสรับส่งโตเกียว]

หนึ่งเที่ยวจากสนามบินนาริตะไปยังสถานีโตเกียว (ทางออก Yaesu), Shinonomeshako, Sukiyabashi (Ginza) หรือ Oedo Onsen Monogatari

[Tokyo Subway 24-hour Ticket]

รถไฟโตเกียวเมโทรและรถไฟ Toei ทุกสาย

ส่วนลดในเครือ/บริการสิทธิประโยชน์

แสดงตั๋วของคุณเพื่อรับความคุ้มค่า!

สิทธิประโยชน์ เช่นส่วนลด จากจุดสนใจต่างๆ ในโตเกียว!

ดูรายละเอียดของ CHIKA TOKU (ภาษาอังกฤษ)