Top of the page.
Link to current location in your website
Main menu
Main context
Sub-menu
ลิงก์ที่จะนำคุณไปยังที่อื่นในหน้าเดียวกัน
เมนูที่พบบ่อยในเว็บไซต์
ข้อความ

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท โตเกียวเมโทร จำกัด (ในที่นี้คือ “บริษัท”) ดำเนินการมาตรการดังต่อไปนี้เพื่อจุดประสงค์ของการรับผิดชอบในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีอยู่ (คือข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ระบุตัวบุคคลเมื่อจำเป็น)

การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดในด้านข้อมูลส่วนบุคคล

 1. บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและแนวทางที่บังคับใช้ในเรื่องการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

ความรับผิดชอบในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจที่จัดการข้อมูลส่วนบุคคล

 1. บริษัทจะขอข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้าก็ต่อเมื่อหลังจากมีการแจ้งความต้องการใช้และระบุอย่างชัดเจนถึงแผนที่จะให้ข้อมูลนี้ไปยังบุคคลที่สาม และใช้ข้อมูลตามที่กล่าวมาเท่านั้น
 2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลลูกค้าของทางบริษัทจะใช้ภายในขอบที่จำกัดตามที่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้า
 3. บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้แก่บุคคลที่สามหากไม่ได้รับการยินยอม นอกเสียจากว่าเมื่อถูกร้องขอตามกฎหมายเท่านั้น
 4. ในกรณีที่บริษัทจะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดหรือบางส่วนของลูกค้าหรือมอบความไว้วางใจให้แก่บุคคลที่สาม จะต้องมีการดูแลการเลือกคู่สัญญาผู้ที่ซึ่งจะมาดูแลและจัดการบริหารข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทอย่างเหมาะสม
 5. ในกรณีที่ลูกค้าเรียกร้องให้มีการเปิดเผย, แก้ไข, ลบ หรือทำการใดๆเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บไว้ ทางเราจะตอบกลับความต้องการเหล่านั้นโดยอ้างอิงตามกฎหมายและตอบกลับภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

การสร้างมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างละเอียดในด้านข้อมูลส่วนบุคคล

 1. บริษัทรับผิดชอบในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้องเหมาะสมโดยการใช้มาตรการ เช่น มอบหมายให้มีผู้ควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลในแต่ละแผนกเพื่อจัดการเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล
 2. บริษัทจะบริหารข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าโดยการสร้างกรอบการทำงานเพื่อพัฒนาข้อกำหนดภายในและกฎต่างๆ เป็นต้น และโดยการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

 1. บริษัทจะค้นหาวิธีที่จะปรับปรุงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างต่อเนื่องผ่านทางนโยบายการตรวจสอบปกติ

สาระสำคัญอ้างอิงจากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อความต่อไปนี้เป็นคำอธิบายในเรื่องสาระซึ่งทางบริษัทได้มีพันธะอย่างเป็นทางการโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ในที่นี้เรียกว่า พ.ร.บ.) ในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

1.ชื่อของนิติบุคคลที่จัดการข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท โตเกียวเมโทร จำกัด

2.สาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยวัตถุประสงค์การใช้ของข้อมูลส่วนบุคคล (วรรค 4 มาตรา 18)

จุดประสงค์ของการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบที่นอกเหนือไปจากการเขียน - ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม:
ในกรณีที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากลูกค้าโดยการกรอกในแบบฟอร์ม ทางบริษัทจะแจ้งจุดประสงค์การใช้ในแต่ละครั้ง ในกรณีอื่นๆทั้งทางตรงและทางอ้อม ผู้ที่ให้ข้อมูลจะได้รับการแจ้งถึงจุดประสงค์การใช้เมื่อได้รับข้อมูลมาแล้ว

3. สาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ “ข้อมูลที่เก็บไว้” ซึ่งจะ “ได้รับการเปิดเผยต่อบุคคล” (มาตรา 24 วรรค 1)

ข้อมูลที่เก็บไว้โดยบริษัทและจุดประสงค์การใช้ (ยกเว้นข้อ 1 ถึง ข้อ 3 ของมาตรา 18 วรรค 4) มีดังต่อไปนี้

4.สาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนในการตอบกลับคำร้องขอเปิดเผย “ข้อมูลที่เก็บไว้” (มาตรา 29)

อ้างจากบทบัญญัติของมาตรา 29 บริษัทจะดำเนินการที่จำเป็นและเหมาะสมในกรณีที่มีการร้องขอจากบุคคลหรือตัวแทนให้เปิดเผย, แก้ไข, ระงับ, การใช้ และอื่นๆ ของ “ข้อมูลที่เก็บไว้” (ในที่นี้เรียกว่า “การเปิดเผย") โดยอ้างอิงจากกระบวนการที่ได้กำหนดไว้

5.สาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของแผนกต้อนรับส่วนหน้า

สาระที่เกี่ยวข้องกับการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของแผนกต้อนรับส่วนหน้า (มาตรา 24, วรรค 1, ข้อ 4 และมาตรา 31)

ข้อมูลการติดต่อสำหรับการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล:
กรุณาแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทโดยตรงตามรายละเอียดด้านล่างนี้

บริษัทโตเกียวเมโทร จำกัด
19-6, Higashi-ueno 3-chome, Taito-ku, Tokyo
110-8614
ฝ่ายกฎหมาย, แผนกทั่วไป
โทร. 03-3837-7042
(ตั้งแต่เวลา 10:00 น. ถึง 12:25 น. และ 13:20 น. ถึง 17:00 น. ยกเว้น วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

จุดประสงค์การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาเพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้

การดำเนินงานทางรถไฟและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (โครงการอสังหาริมทรัพย์, โครงการเช่าเชิงพาณิชย์, โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ)

 • (1)การดำเนินการและการออกสัญญา รวมไปถึงข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์และการบริการทางรถไฟ เช่น ตั๋วปกติและตั๋วสำหรับผู้เดินทางไป–กลับประจำ รวมไปถึงข้อกำหนดของการบริหารหลังจากทำสัญญา
 • (2)การดำเนินการและการออกสัญญา รวมไปถึงข้อกำหนดของสัญญาและการบริหารหลังจากทำสัญญา
 • (3)การสื่อสารที่จำเป็นสำหรับข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์และการบริการทางรถไฟ (รวมถึงกรณีการร้องขอการส่งผลิตภัณฑ์จากบริการจัดส่ง)
 • (4)การสื่อสารที่จำเป็นสำหรับข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์และการบริการ (รวมถึงกรณีการร้องขอให้ส่งผลิตภัณฑ์โดยบริการจัดส่ง)
 • (5)การตอบคำถาม, คำร้องขอ และผลการบริการจากลูกค้า
 • (6)รางวัล เช่น การชิงโชคและของขวัญที่ไม่ใช่เงิน ต้องแจ้งให้ทราบถึงการรับหรือการจัดส่ง (รวมถึงในกรณีที่มีการร้องขอให้มีการจัดส่งสินค้าโดยบริการจัดส่ง)
 • (7)การดำเนินการ, การออกสัญญากับลูกค้า และการบริหารหลังจากทำสัญญา
 • (8)ทำการค้นคว้าทางการตลาดและการค้นคว้าอื่นๆ
 • (9)การวิเคราะห์ทางธุรกิจ

นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาอาจจะถูกส่งต่อให้ผู้รับผิดชอบงานเมื่อมีความจำเป็นตามความต้องการของงานที่ได้รับมอบหมาย

รายชื่อแบบฟอร์มหลักของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บไว้

การดำเนินการทางรถไฟ

 • แบบฟอร์มการซื้อบัตรโดยสารประเภทพาสแบบเดินทางไป–กลับประจำ
 • เอกสารที่จำเป็นในการขอราคาส่วนลด
 • หนังสือรับรองจากโรงเรียนสำหรับส่วนลดนักเรียน
 • แบบฟอร์มสำหรับการโดยสารเป็นกลุ่ม
 • เอกสารการสมัครบัตรโดยสารประเภทพาสแบบเดินทางไป–กลับประจำและบัตร Passnet (ในกรณีที่สูญหายหรือต่ออายุ)
 • เอกสารจำเป็นที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ใช้ระบบค้นหาสิ่งของสูญหาย
 • บันทึกทางการแพทย์ และอื่นๆ เช่น บันทึกที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทางรถไฟ
 • บันทึกความคิดเห็นและคำร้องขอที่ได้รับจากลูกค้า
 • รายการสัญญาและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง
 • บันทึกการก่อสร้างและแหล่งวัสดุ
 • สัญญาฉบับสมบูรณ์และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินถาวร

ธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (โครงการอสังหาริมทรัพย์, โครงการเช่าเชิงพาณิชย์, โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ)

สัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

ขั้นตอนจัดการการขอเปิดเผยข้อมูล

1. เกี่ยวกับการขอเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้

ในการขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาระบุข้อมูลที่ต้องการ

 • (1)ในกรณีของการขอให้เปิดเผย:

กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ถึงข้อมูลที่ต้องการขอเปิดเผยจากรายการ "รายชื่อแบบฟอร์มหลักของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บไว้" ด้านบน

 • (2)การขอแก้ไขหรือระงับใช้งาน:

กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุดถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บไว้ โดยใช้เนื้อหาและเงื่อนไขที่ทางบริษัทกำหนด

นอกจากนี้ กรุณารับทราบและเข้าใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในข้อ a b c ด้านล่างนี้ ไม่สามารถเปิดเผยได้

 1. (a)ข้อมูลที่ไม่ใช่ “ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บไว้”
  • ข้อมูลที่สร้างโดยนิติบุคคลอื่น ซึ่งทางบริษัทไม่มีอำนาจในการเปิดเผย
  • ข้อมูลที่วางแผนไว้ว่าจะลบออกภายใน 6 เดือน
 2. (b)ข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผยภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 25
  • ข้อมูลที่การเปิดเผยอาจจะส่งผลให้มีการละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม
  • ข้อมูลซึ่งการเปิดเผยอาจจะส่งผลให้การดำเนินงานที่เหมาะสมของบริษัทถูกรบกวนอย่างมาก
  • ข้อมูลซึ่งการเปิดเผยอาจก่อให้เกิดการละเมิดของกฎหมายอื่นๆ
 3. (c)ข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผยตามกฎหมายอื่น

2.ขอบเขตของการเปิดเผยข้อมูล

รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางบริษัทเก็บไว้และสามารถเปิดเผยได้ คือ ชื่อ, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล, เพศ, อายุ, วันเดือนปีเกิด เป็นต้น

3.ค่าใช้จ่ายในการเปิดเผยข้อมูล

ในกรณีที่มีการขอเปิดเผยข้อมูล กรุณาส่งเอกสารที่ระบุตัวตนที่จำเป็นและค่าธรรมเนียม (500 เยน: เฉพาะในกรณีที่มีการขอเปิดเผยข้อมูลด้วยเงินสดหรือธนาณัติ) ใส่ในซองจดหมายส่งมาที่

[ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล แผนกต้อนรับส่วนหน้า]

บริษัท โตเกียวเมโทร จำกัด
19-6, Higashi-ueno 3-chome, Taito-ku, Tokyo 110-8614
ฝ่ายกฎหมาย แผนกทั่วไป

4.เอกสารที่ต้องแนบส่งในกรณีขอเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

หากการขอเปิดเผยข้อมูลกระทำโดยบุคคลที่ต้องการขอเปิดเผย กรุณาดาวน์โหลดและพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน (a) กรอกข้อความให้สมบูรณ์ รวมไปถึงลายเซ็นและตราประทับ พร้อมกับเอกสารระบุตัวตน (b) และส่งมาตามที่อยู่บริษัทถึงบุคคลที่ดูแลเรื่องนโยบายความเป็นส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในข้อ 3

 • *ข้อควรทราบ 1: โปรดรับทราบว่าเอกสารการชำระเงินจะรับเฉพาะที่เป็นแบบฟอร์มของทางบริษัทเท่านั้น บริษัทจะไม่รับการชำระเงินในรูปแบบอื่น
 • *ข้อควรทราบ 2: กรุณารับทราบล่วงหน้าว่าเอกสารต่างๆที่ส่งมาเพื่อจุดประสงค์เพื่อขอเปิดเผยข้อมูล (รวมถึงเอกสารระบุตัวตน) ทางบริษัทจะไม่คืนให้ท่าน
 1. (a)แบบฟอร์มชำระเงินการขอเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • *ข้อควรทราบ 1: กรุณารับทราบล่วงหน้าว่าหากไม่ได้กรอกข้อมูลในช่องว่างที่จำเป็นต้องกรอกในแบบฟอร์ม หรือหากมีการกรอกผิด หรือไม่ชัดเจน หรือไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนได้เนื่องจากข้อบกพร่องอื่นๆ ทางบริษัทจะแจ้งให้คุณทราบตามที่อยู่ที่คุณระบุมาในแบบฟอร์ม จากนั้น ในกรณีที่ไม่มีการส่งคำร้องมาแก้ไขภายใน 2 สัปดาห์ (รวมถึงกรณีของการไม่มีผู้รับ) ทางบริษัทจะปิดคำร้องนั้นไป
 • *ข้อควรทราบ 2: "แบบฟอร์มชำระเงินการขอเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล" มีเฉพาะภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
 1. (b)เอกสารระบุตัวตน

กรุณาแนบสำเนาเอกสารดังต่อไปนี้และกรุณาตรวจสอบว่าท่านได้ส่งสำเนาส่วนที่มีชื่อและที่อยู่มาด้วย

 • ใบอนุญาตขับขี่
 • หนังสือเดินทาง
 • บัตรประกันใดๆ (ไม่ต้องแนบส่วนที่เป็นประวัติการรักษา)
 • บัตรทะเบียนที่อยู่อาศัยเบื้องต้น
 • ทะเบียนบ้าน (เฉพาะส่วนที่มีชื่อและที่อยู่)
 • สำเนาบัตรที่อยู่อาศัย (เฉพาะส่วนที่มีชื่อและที่อยู่)
 • หนังสือบำเหน็จบำนาญ

5. ในกรณีที่ขอเปิดเผยข้อมูลโดยตัวแทน

ในกรณีที่ตัวแทนทางกฎหมายเป็นผู้ขอเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล นอกเหนือไปจากรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 4. (a) และเอกสารการชำระเงินแล้ว กรุณาแนบเอกสาร (1) หรือ (2) ดังต่อไปนี้มาด้วย

 • (1)กรณีที่เป็นตัวแทนทางกฎหมาย
 1. (a)ในกรณีที่เป็นตัวแทนทางกฎหมายของผู้เยาว์:
  • แบบฟอร์มที่กำหนดของทางบริษัท 1 ชุด (ดาวน์โหลด, พิมพ์ และกรอกข้อมูล)
   (มีเฉพาะภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น)
  • เอกสารรับรองสิทธิของตัวแทนทางกฎหมายในฐานะตัวแทนทางกฎหมาย:
   ความสัมพันธ์กับบุคคล: สำเนาบัตรที่อยู่อาศัย 1 ชุด ที่ระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัวแทนและบุคคลดังกล่าว
   ในกรณีที่เป็นผู้ปกครองของผู้เยาว์: สำเนาบัตรที่อยู่อาศัย 1 ชุด ที่ระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัวแทนและบุคคลดังกล่าว
  • เอกสารแสดงสิทธิของตัวแทนในฐานะตัวแทนทางกฎหมายของผู้เยาว์ 1 ชุด (เหมือนกับข้อ 4. (b))
 1. (b)ในกรณีที่เป็นตัวแทนทางกฎหมายของผู้ใหญ่
  • แบบฟอร์มที่กำหนดของทางบริษัท 1 ชุด (ดาวน์โหลด, พิมพ์ และกรอกข้อมูล)
   (มีเฉพาะภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น)
  • จดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร 1 ชุด ซึ่งชี้แจงว่าบุคคลดังกล่าวได้รับการมอบหมายให้เป็นตัวแทนตามกฎหมาย
  • เอกสารแสดงสิทธิของตัวแทนในฐานะตัวแทนทางกฎหมายของผู้ใหญ่ 1 ชุด (เหมือนกับข้อ 4. (b))
 1. (2)ในกรณีตัวแทนรับมอบอำนาจ
  • หนังสือข้อตกลงการมอบอำนาจที่กำหนดของบริษัท 1 ชุด (ดาวน์โหลด, พิมพ์ และกรอกข้อมูล)
   (มีเฉพาะภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น)
  • เอกสารแสดงสิทธิของตัวแทนในฐานะตัวแทนผู้รับมอบอำนาจ 1 ชุด (เหมือนกับข้อ 4. (b))

6.กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการขอเปิดเผยข้อมูลและวิธีการชำระเงิน

 1. (1)ในกรณีขอเปิดเผยข้อมูล
  • ค่าธรรมเนียม: 500 เยน ต่อ 1 กรณี (รวมภาษี)
  • วิธีการชำระเงิน: กรุณาแนบเหรียญ 500 เยนหรือธนาณัติมาพร้อมกับใบคำร้อง
 • *ข้อควรทราบ: ในกรณีที่ค่าธรรมเนียมไม่ครบ ทางบริษัทจะแจ้งให้คุณทราบ ดังนั้นกรุณาชำระเงินให้ครบภายใน 30 วันหลังจากได้รับการติดต่อจากทางบริษัท หลังจากนั้นหากทางบริษัทยังไม่ได้รับค่าธรรมเนียมส่วนที่เหลือ (รวมถึงกรณีที่ไม่มีผู้รับ) ทางบริษัทจะปิดคำร้อง
 1. (2)ในการขอแก้ไขหรือระงับการใช้
  • ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับการขอแก้ไขหรือระงับการใช้ข้อมูลดังกล่าวจากข้อมูลที่ทางบริษัทเก็บไว้

7.วิธีการตอบกลับคำร้องการขอเปิดเผยข้อมูล

การตอบกลับทั้งหมดจะทำเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางจดหมายไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการชำระเงิน 「4. (a)」

8.จุดประสงค์การใช้ของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับที่เกี่ยวข้องกับการขอเปิดเผยข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาที่เกี่ยวข้องกับการขอเปิดเผยข้อมูล จะใช้เฉพาะกับคำร้องที่ขอเปิดเผยข้อมูลในส่วนที่จำเป็นเท่านั้น
เอกสารระบุตัวตนของบุคคลที่ได้ส่งมาจะถูกจัดการด้วยวิธีที่เหมาะสมโดยไม่มีการล่าช้าทันทีที่ได้รับการตอบกลับคำร้องขอเปิดเผยข้อมูล

9.ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาและไม่สามารถเปิดเผยได้

ในกรณีดังต่อไปนี้ บริษัทไม่สามารถอนุญาตให้มีการเปิดเผยข้อมูลได้ หากในกรณีที่มีการพิจารณาให้เปิดเผยข้อมูลที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ ทางบริษัทจะแจ้งลูกค้าถึงเหตุของการเปิดเผย กรุณารับทราบว่าในกรณีที่การเปิดเผยข้อมูลไม่สามารถทำได้ ค่าธรรมเนียมจะยังคงมีการเรียกเก็บ

 • ในกรณีที่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าคำร้องขอเปิดเผยข้อมูลมาจากบุคคลใดเนื่องจากที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการชำระเงิน เอกสารระบุตัวตน และ/หรือ ที่อยู่ที่ทางบริษัทมี แตกต่างกัน
 • ในกรณีที่การขอเปิดเผยข้อมูลที่มาจากการมอบอำนาจไม่สามารถยืนยันการมอบอำนาจได้
 • ในกรณีที่กรอกแบบฟอร์มการขอเปิดเผยข้อมูลไม่ถูกต้อง
 • ในกรณีที่การขอเปิดเผยข้อมูลไม่เข้าอยู่ในขอบเขตของ “ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บไว้”
 • ในกรณีที่มีอันตรายคุกคามต่อชีวิต, สภาพความเป็นอยู่, ทรัพย์สิน, สิทธิของบุคคล หรือบุคคลที่สาม
 • ในกรณีที่มีอันตรายที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานทางธุรกิจที่เหมาะสมของบริษัท
 • ในกรณีที่กอาจจะเป็นการละเมิดฎหมายอื่นในการเปิดเผยข้อมูล

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์นี้

เกี่ยวกับคุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เป็นบางครั้ง คุกกี้เป็นคุณสมบัติที่สำคัญในการใช้งานเบราว์เซอร์ ซึ่งเว็บไซต์จำนวนมากใช้คุกกี้เพราะเป็นมาตรฐานทางเทคโนโลยีของเว็บไซต์ที่จำเป็น
คุกกี้ใช้ในการปรับปรุงการใช้งานของลูกค้าในทางที่ไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของบุคคลใด
สามารถปิดการใช้คุกกี้ได้โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ แต่อาจจะส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ

เกี่ยวกับการเข้าถึงประวัติการใช้งาน

ข้อมูลที่เกี่ยวกับการเข้าถึงเว็บไซต์นี้จะถูกบันทึกไว้เป็นประวัติการเข้าชม ในทางหลักการแล้ว ข้อมูลจะถูกใช้เพื่อจุดประสงค์ทางการวิเคราะห์การใช้งานและสถิติเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้
อาจจะมีการใช้เครื่องบอกตำแหน่ง (web beacons) เพื่อการได้มาซึ่งข้อมูลทางสถิติ บริษัทไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางเครื่องบอกตำแหน่ง แต่ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนบุคคล ลูกค้าสามารถปฏิเสธการใช้เครื่องบอกตำแหน่งโดยการตั้งค่า
เบราว์เซอร์ในการรับคุกกี้
เครื่องบอกตำแหน่ง (web beacon ("Clear GIF")) เป็นเทคโนโลยีที่ใช้จับสถานะการเข้าถึงจากคอมพิวเตอร์ของลูกค้า เพื่อเก็บการใช้งานและสถิติอื่นๆที่เกี่ยวกับเว็บเพจนั้นๆ

นอกจากนี้ โปรดรับทราบว่าในกรณีที่จำเป็น อาจจะมีการเปิดเผยประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ต่อหน่วยงานปกครองที่ได้รับให้ดำเนินการทางกฎหมายตามความเหมาะสม

เกี่ยวกับความปลอดภัย

เมื่อลงทะเบียนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในเว็บไซต์นี้ เราใช้ SSL (Secure Sockets Layer) เทคโนโลยีการเข้ารหัสข้อมูลเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย

การใช้เบราว์เซอร์ที่รองรับคุณสมบัติความปลอดภัยนี้ ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, ที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น จะถูกเข้ารหัสโดยอัตโนมัติเมื่อส่งออกไป ดังนั้นจึงไม่มีโอกาสที่ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆจะถูกขโมยถึงแม้ว่าจะถูกเข้ารหัสโดยบุคคลที่สาม

หากเบราว์เซอร์ไม่รองรับ SSL อาจจะเป็นไปได้ที่คุณไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา หรือไม่สามารถกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์ได้