Top of the page.
Link to current location in your website
Main menu
Main context
Sub-menu
ลิงก์ที่จะนำคุณไปยังที่อื่นในหน้าเดียวกัน
เมนูที่พบบ่อยในเว็บไซต์
ข้อความ

ข้อมูลบริการ

ส่วนนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับความล่าช้าของบริการรถไฟที่เกิดขึ้นจริงหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นเวลา 15 นาทีขึ้นไป

MENU

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท โตเกียวเมโทร จำกัด (ในที่นี้คือ “บริษัท”) ดำเนินการมาตรการดังต่อไปนี้เพื่อจุดประสงค์ของการรับผิดชอบในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีอยู่ (คือข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ระบุตัวบุคคลเมื่อจำเป็น)

การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดในด้านข้อมูลส่วนบุคคล

 1. บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและแนวทางที่บังคับใช้ในเรื่องการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

ความรับผิดชอบในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจที่จัดการข้อมูลส่วนบุคคล

 1. บริษัทจะขอข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้าก็ต่อเมื่อหลังจากมีการแจ้งความต้องการใช้และระบุอย่างชัดเจนถึงแผนที่จะให้ข้อมูลนี้ไปยังบุคคลที่สาม และใช้ข้อมูลตามที่กล่าวมาเท่านั้น
 2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลลูกค้าของทางบริษัทจะใช้ภายในขอบที่จำกัดตามที่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้า
 3. บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้แก่บุคคลที่สามหากไม่ได้รับการยินยอม นอกเสียจากว่าเมื่อถูกร้องขอตามกฎหมายเท่านั้น
 4. ในกรณีที่บริษัทจะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดหรือบางส่วนของลูกค้าหรือมอบความไว้วางใจให้แก่บุคคลที่สาม จะต้องมีการดูแลการเลือกคู่สัญญาผู้ที่ซึ่งจะมาดูแลและจัดการบริหารข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทอย่างเหมาะสม
 5. ในกรณีที่ลูกค้าเรียกร้องให้มีการเปิดเผย, แก้ไข, ลบ หรือทำการใดๆเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บไว้ ทางเราจะตอบกลับความต้องการเหล่านั้นโดยอ้างอิงตามกฎหมายและตอบกลับภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

การสร้างมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างละเอียดในด้านข้อมูลส่วนบุคคล

 1. บริษัทรับผิดชอบในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้องเหมาะสมโดยการใช้มาตรการ เช่น มอบหมายให้มีผู้ควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลในแต่ละแผนกเพื่อจัดการเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล
 2. บริษัทจะบริหารข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าโดยการสร้างกรอบการทำงานเพื่อพัฒนาข้อกำหนดภายในและกฎต่างๆ เป็นต้น และโดยการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

 1. บริษัทจะค้นหาวิธีที่จะปรับปรุงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างต่อเนื่องผ่านทางนโยบายการตรวจสอบปกติ

สาระสำคัญอ้างอิงจากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อความต่อไปนี้เป็นคำอธิบายในเรื่องสาระซึ่งทางบริษัทได้มีพันธะอย่างเป็นทางการโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ในที่นี้เรียกว่า พ.ร.บ.) ในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

1. ชื่อและที่อยู่ของบุคคลที่จัดการข้อมูลส่วนบุคคลและชื่อของตัวแทน (มาตรา 32 วรรค 1 ฉบับที่ 1 ของพระราชบัญญัติ)

Akiyoshi Yamamura
Tokyo Metro Co., Ltd.
3-19-6 ฮิงาชิอุเอโนะ ไทโตะ-คุ โตเกียว

2.สาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยวัตถุประสงค์การใช้ของข้อมูลส่วนบุคคล (วรรค 4 มาตรา 21)

จุดประสงค์ของการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบที่นอกเหนือไปจากการเขียน - ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม:
ในกรณีที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากลูกค้าโดยการกรอกในแบบฟอร์ม ทางบริษัทจะแจ้งจุดประสงค์การใช้ในแต่ละครั้ง ในกรณีอื่นๆทั้งทางตรงและทางอ้อม ผู้ที่ให้ข้อมูลจะได้รับการแจ้งถึงจุดประสงค์การใช้เมื่อได้รับข้อมูลมาแล้ว

3. ขั้นตอนในการตอบกลับคำร้องขอเปิดเผยข้อมูลที่เก็บไว้ (มาตรา 32 วรรค 1 ข้อ 3 และ มาตรา 37 ของบทบัญญัติ)

บริษัทได้กำหนดขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตอบกลับคำขอเปิดเผย, แจ้งเตือนเพื่อการใช้งาน, แก้ไข, ระงับการใช้ และระงับการให้ข้อมูลแก่บุคคลที่สาม ซึ่งเป็นข้อมูลที่เก็บไว้ (ในที่นี้เรียกว่า “การเปิดเผย”) และในเหตุการณ์ที่มีคำร้องจากบุคคลหรือตัวแทนเพื่อเปิดเผยข้อมูลที่เก็บไว้ บริษัทจะใช้การดำเนินการที่จำเป็นและสมเหตุสมผลตามขั้นตอนต่อไปนี้

4. สาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของแผนกต้อนรับส่วนหน้า (ข้อ 4 ของมาตรา 32 วรรค 1 และมาตรา 40)

หากคุณต้องการขอเปิดเผย กรุณาส่งซองที่มีแบบฟอร์มชำระเงินที่กำหนด เอกสารระบุตัวตนที่จำเป็นและค่าธรรมเนียม (แสตมป์มูลค่าเท่ากับ 680 เยนเฉพาะในกรณีที่มีการขอเปิดเผยข้อมูลหรือการแจ้งเตือนเพื่อการใช้งานเท่านั้น) ไปยังที่อยู่ต่อไปนี้:

บริษัทโตเกียวเมโทร จำกัด
19-6, Higashi-ueno 3-chome, Taito-ku, Tokyo
110-8614
สำนักงานส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ฝ่ายกฎหมาย แผนกทั่วไป: 03-3837-7942
(10:00 น. ถึง 12:00 น. และ 14:00 น. ถึง 17:00 น. ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

จุดประสงค์การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาเพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้

 • (1)ข้อสรุปของสัญญาที่มีรายละเอียดการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจของเรา เช่น ตั๋วและบัตรผ่าน (ต่อไปนี้เรียกว่า "ผลิตภัณฑ์และบริการ") และการจัดการของการดำเนินการในภายหลังของสัญญาดังกล่าว
 • (2)การสื่อสารที่จำเป็นสำหรับการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ (รวมถึงเมื่อส่งคำขอให้จัดส่งสินค้าไปยังบริการจัดส่ง ฯลฯ)
 • (3)การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ และข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจอื่นๆ ของเรา
 • (4)การแจ้งลูกค้าเกี่ยวกับการได้รับรางวัลหรือการแข่งขัน ฯลฯ และการจัดการการจัดส่งสินค้า (รวมถึงเมื่อส่งคำขอให้จัดส่งสินค้าไปยังบริการจัดส่ง ฯลฯ)
 • (5)การร้องขอการเสร็จสิ้นแบบสำรวจและรวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่และปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า ฯลฯ
 • (6)การตอบข้อซักถาม คำติชม และคำขอของลูกค้า
 • (7)การติดต่อในกรณีฉุกเฉินหรือเมื่อพบทรัพย์สินที่สูญหาย
 • (8)การดูแลความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงาน (ภาพที่ได้มาจากกล้องรักษาความปลอดภัยที่ติดตั้งในสถานีและรถไฟ ฯลฯ จะใช้เฉพาะเท่าที่จำเป็นสำหรับการป้องกันอาชญากรรมและเพื่อความปลอดภัย)
 • (9)ตรวจและพัฒนาซอฟต์แวร์ ระบบ เครื่องใช้สอย อุปกรณ์ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
 • (10)การบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องใช้สอย และอุปกรณ์ และการจัดการการใช้งาน
 • (11)ข้อสรุปและการปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงกับคู่ค้าทางธุรกิจและการจัดการของการปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว
 • (12)การปฏิบัติตามภาระผูกพันและการใช้สิทธิตามสัญญาหรือกฎหมายและข้อบังคับและการกระทำต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • (13)กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือกับภูมิภาคใกล้เคียง
 • (14)การวิจัยตลาดและการวิจัยประเภทอื่น
 • (15)การวิเคราะห์ธุรกิจ
 • (16)รายการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ข้างต้น

นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาอาจจะถูกส่งต่อให้ผู้รับผิดชอบงานเมื่อมีความจำเป็นตามความต้องการของงานที่ได้รับมอบหมาย

ขั้นตอนจัดการการขอเปิดเผยข้อมูล

1. เกี่ยวกับการขอเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้

ในการขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาระบุข้อมูลที่ต้องการ

หากร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บไว้ที่เกี่ยวข้องกับบัตรโดยสารประจำ เพื่อระบุข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บไว้ที่เกี่ยวข้อง โปรดกรอกข้อมูลต่อไปนี้ลงในแบบฟอร์มการเรียกเก็บเงินสำหรับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (a) ภายใต้ "4 เอกสารที่ต้องยื่นในกรณีขอเปิดเผยข้อมูล”

 • เวลาที่ซื้อบัตรโดยสารประเภทพาส
 • หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียนตอนซื้อ
 • วันเกิดที่ใช้ลงทะเบียนตอนซื้อ
 • เส้นทางของบัตรโดยสารประเภทพาส (สถานีที่ออกเดินทาง สถานีต่อรถ และสถานีที่ไปถึง)
 • ประเภทของบัตรโดยสารประเภทพาส (บัตรโดยสารประเภทพาสแม่เหล็กหรือ PASMO)
 • *ข้อควรทราบ: ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บไว้ซึ่งเกี่ยวข้องกับบัตรโดยสารประเภทพาสแบบเดินทางไป–กลับประจำนั้นจำกัดเฉพาะบัตรโดยสารประเภทพาสที่ออกโดยบริษัทเท่านั้น กรุณาตรวจสอบบริษัทที่ออกบัตรโดยสารประเภทพาสแบบเดินทางไป–กลับประจำ ก่อนที่จะขอการเปิดเผยข้อมูล

นอกจากนี้ กรุณารับทราบและเข้าใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในข้อ (a) ถึง (c) ด้านล่างนี้ ไม่สามารถเปิดเผยได้

 1. (a)ข้อมูลที่ไม่ใช่ “ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บไว้”
  • ข้อมูลที่สร้างโดยนิติบุคคลอื่น ซึ่งทางบริษัทไม่มีอำนาจในการเปิดเผย
  • ระยะเวลาการเก็บรักษา (การเก็บรักษา) หมดอายุแล้ว
 2. (b)ข้อมูลที่ไม่สามารถเปิดเผยภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 28 วรรค 2
  • ข้อมูลที่การเปิดเผยอาจจะส่งผลให้มีการละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม
  • ข้อมูลซึ่งการเปิดเผยอาจจะส่งผลให้การดำเนินงานที่เหมาะสมของบริษัทถูกรบกวนอย่างมาก
  • ข้อมูลซึ่งการเปิดเผยอาจก่อให้เกิดการละเมิดของกฎหมายอื่นๆ
 3. (c)ข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผยตามกฎหมายอื่น

2.ขอบเขตของการเปิดเผยข้อมูล

รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางบริษัทเก็บไว้และสามารถเปิดเผยได้ คือ ชื่อ, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล, เพศ, อายุ, วันเดือนปีเกิด เป็นต้น

3.ค่าใช้จ่ายในการเปิดเผยข้อมูล

หากคุณต้องการขอเปิดเผยข้อมูล โปรดส่งแบบฟอร์มการเรียกเก็บเงินที่กำหนดและเอกสารระบุตัวตนที่จำเป็นไปยังที่อยู่ต่อไปนี้:
*สำหรับค่าธรรมเนียม โปรดดู "6. ค่าธรรมเนียมและวิธีการชำระเงินสำหรับคำขอเปิดเผยข้อมูล"

[ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล แผนกต้อนรับส่วนหน้า]


19-6, Higashi-ueno 3-chome, Taito-ku, Tokyo 110-8614
สำนักงานส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ฝ่ายกฎหมาย แผนกทั่วไป บริษัท โตเกียวเมโทร จำกัด

4.เอกสารที่ต้องแนบส่งในกรณีขอเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

หากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ร้องขอให้เปิดเผยข้อมูล ให้ดาวน์โหลดและพิมพ์แบบฟอร์มการเรียกเก็บเงินด้านล่าง (a) กรอกข้อมูลในช่องว่างที่จำเป็นทั้งหมด รวมทั้งลายเซ็นโดยบุคคลที่มีปัญหา พร้อมแนบเอกสารระบุตัวตน (bิิ) และ ส่งไปที่ "แผนกต้อนรับเพื่อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล" ระบุไว้ในข้อ 3 ด้านบน

 • *ข้อควรทราบ 1: โปรดรับทราบว่าเอกสารการชำระเงินจะรับเฉพาะที่เป็นแบบฟอร์มของทางบริษัทเท่านั้น บริษัทจะไม่รับการชำระเงินในรูปแบบอื่น
 • *ข้อควรทราบ 2: กรุณารับทราบล่วงหน้าว่าเอกสารต่างๆที่ส่งมาเพื่อจุดประสงค์เพื่อขอเปิดเผยข้อมูล (รวมถึงเอกสารระบุตัวตน) ทางบริษัทจะไม่คืนให้ท่าน
 1. (a)แบบฟอร์มชำระเงินการขอเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • *ข้อควรทราบ 1: กรุณารับทราบล่วงหน้าว่าหากไม่ได้กรอกข้อมูลในช่องว่างที่จำเป็นต้องกรอกในแบบฟอร์ม หรือหากมีการกรอกผิด หรือไม่ชัดเจน หรือไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนได้เนื่องจากข้อบกพร่องอื่นๆ ทางบริษัทจะแจ้งให้คุณทราบตามที่อยู่ที่คุณระบุมาในแบบฟอร์ม จากนั้น ในกรณีที่ไม่มีการส่งคำร้องมาแก้ไขภายใน 2 สัปดาห์ (รวมถึงกรณีของการไม่มีผู้รับ) ทางบริษัทจะปิดคำร้องนั้นไป
 • *ข้อควรทราบ 2: "แบบฟอร์มชำระเงินการขอเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล" เป็นภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ
 1. (b)เอกสารระบุตัวตน

กรุณาแนบสำเนาเอกสารดังต่อไปนี้และกรุณาตรวจสอบว่าท่านได้ส่งสำเนาส่วนที่มีชื่อและที่อยู่มาด้วย

 • ใบอนุญาตขับขี่
 • หนังสือเดินทาง
 • บัตรประกันใดๆ (ไม่ต้องแนบส่วนที่เป็นประวัติการรักษา)
 • บัตรทะเบียนที่อยู่อาศัยเบื้องต้น
 • ทะเบียนบ้าน (เฉพาะส่วนที่มีชื่อและที่อยู่)
 • สำเนาบัตรที่อยู่อาศัย (เฉพาะส่วนที่มีชื่อและที่อยู่)
 • หนังสือบำเหน็จบำนาญ
 • *ข้อควรทราบ:หากชื่อหรือที่อยู่ของคุณแตกต่างจากชื่อและที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้ในข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บไว้ เนื่องจากย้ายบ้าน เปลี่ยนชื่อ หรือด้วยสาเหตุอื่น จะไม่สามารถระบุตัวตนได้ ดังนั้นกรุณาทำตามขั้นตอนการขอแก้ไขข้อมูลพร้อมกับการขอเปิดเผยข้อมูลของคุณ ในกรณีนี้ โปรดแนบสำเนาของเอกสารยืนยันการเปลี่ยนชื่อ/ที่อยู่ของคุณ

5. ในกรณีที่ขอเปิดเผยข้อมูลโดยตัวแทน

หากการขอเปิดเผยข้อมูลกระทำโดยตัวแทนที่เสนอชื่อหรือตัวแทนทางกฎหมาย กรุณาแนบเอกสาร (1) หรือ (2) ต่อไปนี้ นอกเหนือจากรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 4 (a).

 • (1)กรณีที่เป็นตัวแทนทางกฎหมาย
 1. (a)ในกรณีที่เป็นตัวแทนทางกฎหมายของผู้เยาว์:
  • สำเนาใบสมัครหนึ่งชุดสำหรับเปิดเผยโดยตัวแทนที่บริษัทกำหนด (โปรดดาวน์โหลดและพิมพ์)
  • เอกสารรับรองสิทธิของตัวแทนทางกฎหมายในฐานะตัวแทนทางกฎหมาย:
   ความสัมพันธ์กับบุคคล: สำเนาบัตรที่อยู่อาศัย 1 ชุด ที่ระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัวแทนและบุคคลดังกล่าว
   ในกรณีที่เป็นผู้ปกครองของผู้เยาว์: สำเนาบัตรที่อยู่อาศัย 1 ชุด ที่ระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัวแทนและบุคคลดังกล่าว
  • เอกสารแสดงสิทธิของตัวแทนในฐานะตัวแทนทางกฎหมายของผู้เยาว์ 1 ชุด (เหมือนกับข้อ 4. (b))
 1. (b)ในกรณีที่เป็นตัวแทนทางกฎหมายของผู้ใหญ่
  • สำเนาใบสมัครหนึ่งชุดสำหรับเปิดเผยโดยตัวแทนที่บริษัทกำหนด (โปรดดาวน์โหลดและพิมพ์)
  • จดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร 1 ชุด ซึ่งชี้แจงว่าบุคคลดังกล่าวได้รับการมอบหมายให้เป็นตัวแทนตามกฎหมาย
  • เอกสารแสดงสิทธิของตัวแทนในฐานะตัวแทนทางกฎหมายของผู้ใหญ่ 1 ชุด (เหมือนกับข้อ 4. (b))
 1. (2)ในกรณีตัวแทนรับมอบอำนาจ
  • หนังสือข้อตกลงการมอบอำนาจที่กำหนดของบริษัท 1 ชุด (ดาวน์โหลด, พิมพ์ และกรอกข้อมูล)
   (ดาวน์โหลด, พิมพ์ และกรอกข้อมูล)(ภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ)
  • เอกสารแสดงสิทธิของตัวแทนในฐานะตัวแทนผู้รับมอบอำนาจ 1 ชุด (เหมือนกับข้อ 4. (b))

6.กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการขอเปิดเผยข้อมูลและวิธีการชำระเงิน

 1. (1)ในกรณีที่มีการขอเปิดเผยข้อมูลหรือการแจ้งเตือนเพื่อการใช้งาน
  • ค่าธรรมเนียม: 1,000 เยนต่อคำขอ (รวมภาษีการบริโภค)
  • วิธีการชำระเงิน: โอนเงินเข้าบัญชีที่บริษัทระบุ
 • *ข้อควรทราบ 1:ค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน เช่น ค่าธรรมเนียมการโอน จะอยู่ในความรับผิดชอบของลูกค้า
 • *ข้อควรทราบ 2:บัญชีธนาคารที่ระบุโดยบริษัทจะถูกส่งไปยังบุคคลที่สมัครแยกต่างหากเมื่อได้รับคำขอแล้ว โปรดชำระค่าธรรมเนียมภายในสองสัปดาห์หลังจากคำแนะนำถูกส่งไป (หรือจนกว่าจะถึงวันทำการถัดไป หากวันที่ครบกำหนดตรงกับวันหยุดของสถาบันการเงิน) (รายละเอียดของวันที่ครบกำหนดจะส่งไปพร้อมกับคำแนะนำที่เหลือ)
 • *ข้อควรทราบ 3:หากค่าธรรมเนียมไปรษณีย์ ฯลฯ เปลี่ยนแปลง โปรดทราบว่าค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการเปิดเผยหรือคำขอแจ้งวัตถุประสงค์ในการใช้งานของคุณอาจเปลี่ยนแปลงได้เช่นกัน
 • *ข้อควรทราบ 4:หากคุณไม่ได้แนบค่าธรรมเนียมที่จำเป็นทั้งหมดมาด้วย บริษัทจะแจ้งให้คุณทราบและขอให้คุณระบุจำนวนเงินที่ถูกต้องของคำขอของคุณภายในสองสัปดาห์ (หรือจนกว่าจะถึงวันทำการถัดไปหากวันที่ครบกำหนดตรงกับวันหยุดของสถาบันการเงิน) หากไม่ชำระเงินในช่วงเวลานั้น (หรือมาไม่ถึงตามกำหนด) จะถือว่าไม่มีการเปิดเผยหรือแจ้งวัตถุประสงค์ในการใช้งาน
 • *ข้อควรทราบ 5:ค่าธรรมเนียมที่ชำระแล้วไม่สามารถขอคืนได้ในทุกกรณี
 1. (2)คำขอเพื่อแก้ไข การระงับการใช้ หรือการระงับการให้ข้อมูลแก่บุคคลที่สาม
  • ไม่มีค่าบริการสำหรับคำขอเพื่อแก้ไข การระงับการใช้ หรือการระงับการให้ข้อมูลแก่บุคคลที่สาม ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะที่เก็บไว้
 • *ข้อควรทราบ:โปรดทราบว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการขอเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการพิมพ์ การทำสำเนา การรับเอกสารระบุตัวตน ค่าไปรษณีย์ หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นความรับผิดชอบของผู้ที่ทำการร้องขอ

7.วิธีการตอบกลับคำขอเปิดเผย

ในกรณีของการเปิดเผยหรือคำขอแจ้งวัตถุประสงค์ในการใช้งาน โดยทั่วไปบริษัทจะแจ้งให้คุณทราบโดยใช้วิธีการที่คุณต้องการ (หากไม่มีการระบุวิธีการที่ต้องการ เราจะส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ที่ระบุในแบบฟอร์มคำขอตามข้อ 4 ( a))

 • *หมายเหตุ1: โปรดทราบว่าโดยปกติแล้วเราจะใช้เวลาประมาณสองสัปดาห์ในการตอบกลับคำร้องของคุณ และอาจใช้เวลานานขึ้น หากคุณไม่กรอกแบบฟอร์มคำร้องอย่างถูกต้อง
 • *หมายเหตุ2: โปรดทราบว่านอกเหนือจากกรณีที่เป็นความผิดของบริษัท เราไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ สำหรับปัญหาเกี่ยวกับไปรษณีย์ได้

8.จุดประสงค์การใช้ของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับที่เกี่ยวข้องกับการขอเปิดเผยข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาที่เกี่ยวข้องกับการขอเปิดเผยข้อมูล จะใช้เฉพาะกับคำร้องที่ขอเปิดเผยข้อมูลในส่วนที่จำเป็นเท่านั้น
เอกสารระบุตัวตนของบุคคลที่ได้ส่งมาจะถูกจัดการด้วยวิธีที่เหมาะสมโดยไม่มีการล่าช้าทันทีที่ได้รับการตอบกลับคำร้องขอเปิดเผยข้อมูล

9.การไม่เปิดเผย

ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถดำเนินการเปิดเผย ฯลฯ ทางบริษัทจะแจ้งเหตุผลให้ผู้ขอทราบ

เกี่ยวกับคุกกี้

โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับ Cookie ที่นี่

เกี่ยวกับความปลอดภัย

เมื่อลงทะเบียนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในเว็บไซต์นี้ เราใช้ SSL (Secure Sockets Layer) เทคโนโลยีการเข้ารหัสข้อมูลเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย

การใช้เบราว์เซอร์ที่รองรับคุณสมบัติความปลอดภัยนี้ ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, ที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น จะถูกเข้ารหัสโดยอัตโนมัติเมื่อส่งออกไป ดังนั้นจึงไม่มีโอกาสที่ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆจะถูกขโมยถึงแม้ว่าจะถูกเข้ารหัสโดยบุคคลที่สาม

หากเบราว์เซอร์ไม่รองรับ SSL อาจจะเป็นไปได้ที่คุณไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา หรือไม่สามารถกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์ได้